VED ACCEPT AF FORMULAREN ERKLÆRES:

 1. at Certificeringsansøger er vidende om reglerne for certificering og indforstået med altid at opfylde kriterierne og procedurerne herfor jf.:
  a) Standarder og andre normative dokumenter, tilgængelige på https://svineproduktion.dk/Viden/Paa-kontoret/Love-_regler-og-standarder/Produktstandard
  b) Certificeringsbetingelser for DANISH og UK;
  c) Ansøgning om certificering ved Baltic Control Certification A/S.
   
 2. at Certificeringsansøger kender betydningen af certificeringen i henhold til den pågældende standard, som der er ansøgt til
 3. at Certificeringsansøger giver alle nødvendige informationer og stiller dokumenter til rådighed for Baltic Control Certification A/S’s vurdering af ansøgningen, herunder registre, interne rapporter og behandling af klager over certificeringsansøgeren.
   
 4. at Baltic Control Certification A/S har lov til at videregive relevante oplysninger, der har betydning for certificeringen til det pågældende slagteri, som Certificeringsansøger har kontrakt med.
 5. at Baltic Control Certification A/S har lov til at videregive relevante oplysninger, der har betydning for certificeringen til ordningsejer.
 6. at Baltic Control Certification A/S kan oplyse myndighederne om besætningen er godkendt eller ej på de punkter, hvor DANISH Produktstandard har overtaget den offentlige kontrol. Formålet er at undgå dobbeltkontrol og reducere antallet af offentlige kontrolbesøg.
 7. at Certificeringsansøger giver Baltic Control Certification A/S’s bedømmelsesteam adgang til alle relevante lokaliteter og på anmodning arrangere, at teamet kan overvåge certificeringsansøgerens praktiske gennemførelse af produktionen, og kan tage billeder til dokumentation af eventuelle afvigelser. Hvis bedømmelsesteamet nægtes muligheden for at tage billeddokumentation kan Certificeringsansøger ikke godkendes.
 8. Baltic Control Certification A/S begrænser sine krav, evaluering og beslutning om certificering til de forhold, der specifikt har relation til det relevante gyldighedsområde.
 9. Baltic Control Certification A/S garanterer, at alle medarbejdere – egne som eksterne – er kompetente og overholder de gældende bestemmelser, ligesom de ikke er involveret i konstruktion eller fremstilling af produkter lig med det evaluerede produkt på en måde, der kan skabe tvivl om upartiskhed.
   
 10. at Baltic Control Certification A/S’s bedømmelsesteam har adgang til alt personale beskæftiget med de ansøgte produktområder.

 

 1. at Certificeringsansøger kun fremsætter erklæringer om certificering indenfor det område hvor certificeringen er givet. At Certificeringsansøger ikke anvender sin produktcertificering på en måde der kan bringe Baltic Control Certification A/S i miskredit og ikke fremsætte erklæringer vedr. sin produktcertificering, som Baltic Control Certification A/S kan betragte som værende misvisende eller uautoriseret.
   
 2. at Certificeringsansøger kun anvender certificeringen til at vise, at certificerede produkter er produceret i overensstemmelse med specificerede standarder.
   
 3. at Certificeringsansøger sikrer, at certifikater eller rapporter eller dele deraf ikke anvendes på en misvisende måde. Og at Baltic Control Certification A/S’s krav ved henvisning til produktcertificeringen i medier, dokumenter, brochurer eller reklame opfyldes.
   
 4. at ved suspendering eller ophævelse af certificeringen standses brugen af reklame materiale, som henviser til den, og returnerer alle certificeringsdokumenter, som kræves af Baltic Control Certification A/S.
   
 5. at Certificeringsansøger oplyser om alle ændringer som vedr. produktcertificeringen, såsom hensigt om at ændre produktet, fremstillingsprocessen eller kvalitetsstyringssystemet som har indflydelse på produktets overensstemmelse. Baltic Control Certification A/S skal afgøre, hvorvidt de meddelte ændringer kræver yderligere undersøgelser. Hvis dette er tilfældet, må Certificeringsansøger ikke frigive certificerede produkter fremstillet, efter at sådanne ændringer er indført, før Baltic Control Certification A/S har givet Certificeringsansøger meddelelse herom.
   
 6. at Baltic Control Certification A/S må bruge underleverandører.
   
 7. at Certificeringsansøger vil betale honorarer i henhold til Baltic Control Certification A/S’s gældende priser for produktcertificering. Jf. prisliste.
 8. at Baltic Control Certification A/S må opbevare dine kontaktoplysninger. Dine data opbevares i henhold til persondatalovens retningslinjer. Jf. GDPR erklæring
 9. at Certificeringsansøger vil betale opkrævninger af gebyrer i henhold til ordningsejers prisliste, disse gebyrer opkræves direkte fra ordningsejer.
 10. akkrediteringsorganet (DANAK) har adgang til overvågning af Baltic Control Certification A/S’s aktiviteter.
 11. aftale vedr. UK-Production Standard og DANISH Produktstandard underskrives senest ved 1. kontrolbesøg.
 12. at oplysninger indsamlet i forbindelse med certificeringen må videregives i tilfælde af, at certificeringsopgaven overgår til nyt 3. part certificeringsorgan.
 13. at Baltic Control Certification A/S må gøre DANISH certifikater tilgængelige på spfsus.dk
 14. at Baltic Control Certification A/S behandler alle data som er modtaget før, under og efter audit fortroligt.

 

1. Beskrivelse af produktcertificeringsordningen:

 • Terminer for auditering
 • Tildeling samt opretholdelse af certificeringen
 • Opretholdelse af certificeringen
 • Udvidelse af certificeringen
 • Suspendering og tilbagetrækning
 • Anvendelse af Baltic Control Certification A/S logo og henvisninger til certificeringen
 • Klager, ankesager og tvister

 

Terminer for auditering

 • Certificering i henhold til SEGES branchekode, DANISH Produktstandard sker minimum hvert 3. år. Certificeringen er gyldig i 3 år fra certificeringsbeslutningen, betinget af den 3-årige opfølgende evaluering og at leverandøren af det certificerede produkt overholder regler og vilkår for certificeringen, samt at produktet fortsat lever op til evalueringsgrundlaget og at det kan dokumenteres, at der er den fornødne rutine til at opretholde produktionen. Gencertificering kan udføres 3 mdr. før og senest inden certificeringens oprindelige udløb. Ved overskridelse kan Baltic Control Certification A/S i visse tilfælde udskrive en midlertidig forlængelse af certifikatet – dog maksimalt på 3 måneders forlængelse.
 • Certificering af englandsgrise til henholdsvis Danish Crown eller Tican sker minimum 1 gang årligt. Certificeringen er gyldig i 13 måneder fra certificeringsbeslutning, betinget af en årlig opfølgende evaluering, en fortsat kontrakt med slagteriet og at leverandøren af det certificerede produkt overholder regler og vilkår for certificeringen, samt at produktet fortsat lever op til evalueringsgrundlaget og at det kan dokumenteres, at der er den fornødne rutine til at opretholde produktionen. Gencertificering kan udføres 3 mdr. før og senest inden certificeringens udløb.
 • Konstatere bedømmelsesteamet hos Baltic Control Certification A/S afvigelser eller mangler ved produktet skal producenten (Certificeringsansøger) straks iværksætte korrigerende handlinger inden for en frist godkendt af Baltic Control Certification A/S.
 • De relevante korrigerende handlinger skal godkendes af Baltic Control Certification A/S. Normalt accepteres en tidsfrist på 3 mdr.
 • Konstateres der afvigelser eller mangler, der bevirker væsentlig kvalitetsforringelse af det certificerede produkt, skal disse afvigelser eller mangler bringes i orden ved korrigerende handlinger inden produktet atter frigives.
 • Baltic Control Certification A/S skal orienteres herom og det er Baltic Control Certification A/S, der afgør om produktet kan frigives. Ved godkendelse efter korrigering af alvorlige mangler, kan producenten udtages til ekstraordinær DANISH-kontrol indenfor 12 måneder efter sidste audit, hvilket varsles til producent 14 dage før.

 

Tildeling samt opretholdelse af certificeringen

 • Baltic Control Certification A/S gennemfører audit af ansøgerens produktion for overensstemmelse med de standarder, der er dækket af området defineret i ansøgningen i henhold til alle certificeringskriterier, der er specificeret i reglerne for ordningen.
 • Evalueringen udføres af udpeget autoriseret auditor i henhold til gældende procedurer. 
 • Efter endt audit udfærdiger auditor en auditrapport til videre behandling i ”Evalueringsgruppen”. Denne skal straks gøre ansøgeren bekendt med resultatet af evalueringen i en rapport, som identificerer alle afvigelser, der skal afhjælpes for at opfylde certificeringskravene, samt omfanget af yderligere efterbehandling. Rapporten benævnes ”auditrapport”. Auditrapporten skal også indeholde oplysning om det videre forløb af certificeringen.
 • ”Evalueringsgruppen” træffer beslutning om certificering eller afslag. Beslutningen skal meddeles ansøgeren umiddelbart efter endt behandling i gruppen. Beslutningen træffes udelukkende af ”Evalueringsgruppen” og kan ikke uddelegeres til fx en ekstern person eller organ.
 • Når beslutning om tildeling af certificering er truffet af ”Evalueringsgruppen” skal hver leverandør, der udbyder certificerede produkter have udstedt et formelt certifikat underskrevet af Lead auditor der har beføjelse til at udstede og underskrive certifikater. En ændring af certifikatet skal behandles af ”Evalueringsgruppen”, der også beslutter hvilken evalueringsprocedure, der skal anvendes for at sikre hvorvidt ændringen kan foretages.

 

 

Regler og procedurer for udvidelse af certificeringen

 • Baltic Control Certification A/S gennemfører en reevaluering i tilfælde af ændringer, der i væsentlig grad indvirker på det certificerede produkts konstruktion eller specifikation, eller ved ændringer i ejerskab, ombygning eller ledelse hos leverandøren, hvor dette er relevant, eller hvis andre oplysninger viser, at produktet ikke længere opfylder kravene i certificeringsordningen. Reevalueringen gennemføres efter samme mønster som den første evaluering af produktet.

 

Regler og procedurer for suspendering og tilbagetrækning af certificeringen

 • En leverandør kan anmode om, at en certificering stilles i bero, dersom man er forhindret i at overholde regler og vilkår for certificeringen. En certificering kan bevilges stillet i bero i op til 6 mdr. I den mellemliggende periode betragtes leverandøren som ikke leveringsdygtig. Herefter betragtes certificeringen som trukket tilbage, hvilket meddeles leverandøren skriftligt.
 • Hvis der konstateres grove eller gentagne overtrædelser af regler og vilkår eller hvis betingelserne ikke længere opfyldes, kan certificeringen suspenderes af Baltic Control Certification A/S. Forinden en suspendering træder i kraft, har leverandøren mulighed for at afgive en udtalelse inden for en nærmere angiven tidsfrist. Er der tale om et genbesøg kan suspenderingen træde i kraft omgående. Dette er meddelt producenten i varsel om genbesøg.
 • Er påtalte forhold ikke bragt i orden og godkendt af Baltic Control Certification A/S, vil certificeringen blive tilbagekaldt. En tilbagekaldt certificering kan først genetableres efter at Baltic Control Certification A/S ved en fornyet evaluering har konstateret, at alle betingelser er opfyldt.
 • I særlige tilfælde ved grove og/eller gentagne overtrædelse(r) af reglerne kan Baltic Control Certification A/S inddrage certificeringen uden forudgående varsel.
 • Certificeringen kan suspenderes og tilbagekaldes, hvis leverandøren trods rykkerskrivelser ikke betaler skyldige gebyrer eller honorarer til Baltic Control Certification A/S.
 • Baltic Control Certification A/S gennemfører en reevaluering i tilfælde af ændringer, der i væsentlig grad indvirker på det certificerede produkts konstruktion eller specifikation, eller ved ændringer i ejerskab, ombygning eller ledelse hos leverandøren, hvor dette er relevant, eller hvis andre oplysninger viser, at produktet ikke længere opfylder kravene i certificeringsordningen. Reevalueringen gennemføres efter samme mønster som den første evaluering af produktet.

 

Anvendelse af Baltic Control Certification A/S logo og henvisninger til certificeringen

 • Baltic Control Certification A/S skal mindst 1 gang i løbet af certificeringsterminen overvåge ejerskab, anvendelse og fremvisning af certifikater og overensstemmelsesmærke. Vedrørende DANISH Produktstandard skal denne overvågning dog blot udføres minimum hvert 3. år, dog for 5% hvert år.
 • Dette sker ved den fastsatte opfølgningsevaluering. Konstateres ukorrekte henvisninger til certificeringsordningen eller misvisende anvendelse af certifikater eller mærker vil blive behandlet efter retningslinjer nævnt i ISO/IEC Guide 27 og kan medføre iværksættelse af korrigerende handlinger, tilbagetrækning af certifikat, offentliggørelse af overtrædelsen eller om nødvendigt anden juridisk handling.

 

Procedurer for behandling af klager, ankesager og tvister

 • Hvis en kunde ønsker at appellere, klage eller anke en afgørelse truffet af Baltic Control Certification A/S er dette muligt. Alle sådanne sager behandles ifølge Baltic Control Certification A/S’s procedurer herom
 • Afgørelser truffet indenfor certificeringsordningerne kan påklages til Baltic Control Certification A/S via e-mail: cert@balticcontrol.com
 • Alle ankesager, klager og tvister behandles i og af Baltic Control Certification A/S’s Certificeringskommitté efter procedure herom
 • Sådanne sager skal registreres og klageren skal have tilsendt bekræftelse på modtagelsen af den aktuelle anke/klage samt informeres om forløb samt resultat af behandlingen af klagen. Baltic Control Certification A/S skal dokumentere de iværksatte efterfølgende handlinger samt dokumentere den iværksatte handling og dens effektivitet.
 • Der oprettes et særligt register for ankesager under Lead auditors ansvar.
 • Hvis der konstateres grove eller gentagne overtrædelser af regler og vilkår eller hvis betingelserne ikke længere opfyldes, kan certificeringen suspenderes af Baltic Control Certification A/S. Forinden en suspendering træder i kraft, har leverandøren mulighed for at afgive en udtalelse inden for en nærmere angiven tidsfrist.
Del siden:
18.
marts 2022

Baltic Control® Group donerer til Røde Kors og UNICEF

Læs mere
15.
september 2021

Danske juletræs- og pyntegrøntsproducenter kan nu blive Naturbaum certificeret

Læs mere
01.
juli 2021

Nye regler pr. 30/6 2021 kræver verificering af data ved brug af biomasse til el, varme og køling

Læs mere
19.
maj 2021

GRMS er skræddersyet til de specifikke krav, der gælder for kødindustrien.

Læs mere
10.
maj 2021

Rapporten er baseret på data indsamlet af Baltic Control® under 7.800 WelFur vurderingsbesøg.

Læs mere
12.
april 2021

Virksomheder*, der handler med pels fra dyr fanget i den nordamerikanske natur, kan nu blive certificeret i henhold til en ny Wild Fur protokol.

Læs mere
27.
januar 2021

Bliv ZERYA® certificeret og få et bevis på, at dine frugt og grønt produkter er pesticidfrie*.

Læs mere
31.
juli 2020

DAKOFO har d. 28. maj 2020 meldt ud at de har et mål om at al soja de anvender i deres foderblandinger senest i 2025 overholder FEFACs guideline for ansvarlig soja, inklusiv kravet om at der i processen ikke er ryddet skov. Baltic Academy tilbyder assistance til at få implementeret kravene til at kunne blive certificeret efter en FEFAC anerkendt standard.

Læs mere
07.
maj 2020

forbereder dig og din virksomhed bedst muligt på konverteringen til de nye versioner af ISO 22000:2018 og/eller EFISC-GTP.

Læs mere
28.
februar 2019

WelFur er det første dyrevelfærdsfokuserede tiltag nogensinde, der har opnået denne anerkendelse på højeste plan

Læs mere
16.
november 2016

Baltic Control® underskriver 5 årig kontrakt med FurEurope med auditering af pelsfarme i hele EU. Denne kontrol vil være baseret på dyrevelfærdsprotokollen WelFur og vil både dække ræv- og minkfarme.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget kontrakt med Danish Crown vedr. auditering af kalve i henhold til velfærdskonceptet Dansk Kalv. Denne kontrakt løber til udgangen af 2020.

Læs mere
01.
september 2016

Baltic Control® underskriver aftale med Coop vedr. auditering af dyrevelfærdsmærker under Coops koncepter.

Læs mere
28.
juli 2016

Danish Crown oplever en stigning i efterspørgslen efter velfærdsgrise og opfordrer derfor producenterne til at øge produktionen af UK-grise.

Læs mere
01.
juli 2016

Baltic Control® underskriver aftale med DB-kontrol under Dyrenes Beskyttelse om auditering af alle Dyrenes Beskyttelses velfærdsmærker. Dyrenes Beskyttelse er fortsat certificerende enhed, hvor Baltic Control udfører selve kontrollen.

Læs mere
15.
juli 2015

I den nyeste version af DANISH Produktstandard 2015, version 2, er der lavet en præcisering af reglerne for deltagelse i ordningen.

Læs mere